Toerisme en recreatie in Zuid-Holland was thema in politiek debat

Toerisme en recreatie in Zuid-Holland gericht op duurzaamheid. Dat was op 18 januari het thema van een politiek debat in het Provinciehuis van Zuid-Holland. Politici van diverse partijen gaven hun visie over de toekomst. De organisatie lag in handen van de stichting Promotie En Recreatie Toerisme (PRET).

De organisatoren Boudewijn Leeuwenburgh (voorzitter PRET) en links Marjolijn van der Jagt (secretaris PRET) samen met blogster Marianne Visser van Klaarwater tijdens het politiek debat Recreatie en Toerisme in Zuid-Holland, Provinciehuis 18 januari 2023
De organisatoren Boudewijn Leeuwenburgh (voorzitter PRET) en links Marjolijn van der Jagt (secretaris PRET) samen met blogster Marianne Visser van Klaarwater tijdens het politiek debat Recreatie en Toerisme in Zuid-Holland, Provinciehuis 18 januari 2023

Toerisme en recreatie in Zuid Holland gericht op duurzaamheid. Dat was op 18 januari het thema van een politiek debat in het Provinciehuis van Zuid-Holland. Politici van diverse partijen gaven hun visie over de toekomst. De organisatie lag in handen van de stichting Promotie En Recreatie Toerisme (PRET).

Duurzame recreatie en toerisme in Zuid-Holland. Wand provinciehuis.
Duurzame recreatie en toerisme in Zuid-Holland. Wand provinciehuis.

Hoe zien Provinciale Staten hun rol op het gebied van duurzaam toerisme en recreatie in Zuid-Holland gedurende de komende vier jaar?  Voor een debat over deze vraag kwamen politici en ondernemers uit de branche bijeen tijdens het 78e Hollandia Netwerk Evenement.

Recreatie en Toerisme in Zuid-Holland: 7.5% van de werkgelegenheid

In haar welkomstwoord wees gedeputeerde Willy de Zoete op het belang van de sector recreatie en toerisme in haar provincie. ‘’Met zo’n 7,5% van de werkgelegenheid is de sector een belangrijke economische speler.
Ook zorgt het voor leefbaarheid in kernen. Verder voor de instandhouding van culturele en natuurlijke waarden. Bovendien draagt het bij aan het welzijn van onze eigen inwoners,’’
vertelde ze.

Jaarlijks 7 miljoen euro voor cultuur, erfgoed en toerisme in Zuid-Holland

’De provincie Zuid-Holland hecht veel belang aan cultuur, erfgoed en toerisme’’, stelde De Zoete. ‘’Daarom hebben Provinciale Staten vorig jaar dan ook besloten om hiervoor structureel jaarlijks 7 miljoen euro beschikbaar te stellen.
Dit biedt een goede basis om samen met onze vele partners te blijven investeren in cultuur, erfgoed en toerisme om zo Zuid-Holland elke dag beter te maken. Daarbij moet de provincie de balans houden tussen wonen, werk en recreatie.’’

Gedeputeerde Provincie Zuid-Holland, wees op het belang van toerisme en recreatie in Zuid-Holland en noemde de Hollandia Netwerk Bijeenkomsten zeer belangrijk.
Gedeputeerde Provincie Zuid-Holland Willy de Zoete, wees op het belang van toerisme en recreatie in Zuid-Holland. Ze noemde de Hollandia Netwerk Bijeenkomsten zeer belangrijk.

Forse groei aantal mensen binnen Zuid-Holland 

De Zoete wees op het fors groeiend aantal mensen in haar provincie. ‘’De komende jaren neemt allereerst het aantal inwoners toe. Daarnaast is er al jaren een groei te zien van het binnenlands toerisme en receratie in Zuid-Holland.
En dan hebben nog de verwachte groei van het buitenlands toerisme. Vooral vanuit de buurlanden wordt een zeer forse groei verwacht.
We zullen ons dus moeten voorbereiden en actie moeten ondernemen om te zorgen dat bestemmingen in balans blijven.’’

Duurzaam toerisme en recreatie in Zuid-Holland: de drie speerpunten

De Zoete noemde drie speerpunten voor het provinciaal beleid:
1) Het ontwikkelen van duurzame toeristische bestemmingen.
2) Het ontwikkelen van instrumenten om te zorgen dat de ‘juiste bezoeker op de juiste plaats’ komt.
3) Meer inzetten op een meer datagedreven aanpak.

Henriëtte Welle-Donker, eigenaar van Water Advies, tijdens debat duurzame recreatie en toerisme Zuid-Holland, 18 januari Provinciehuis Den Haag.
Henriëtte Welle Donker, eigenaar van Water Advies, tijdens debat duurzame recreatie en toerisme Zuid-Holland, 18 januari Provinciehuis Den Haag. Ze vroeg aandacht voor de Erfgoedlijnen Trekvaart Zuid-Holland met name De Schie.

Duurzaam toerisme en recreatie in Zuid-Holland:  whitepaper

Na het openingswoord van Willy de Zoete volgde de speech van Gerben Baaij. Als directeur van deDordrecht Marketing & Partners wees hij op het belang van recreatie en toerisme in zijn regio. Daarbij wees hij op een eind 2021 verschenen Whitepaper  van 15 grote destinatie en marketingorganisaties.
Deze whitepaper vermeldt richtlijnen voor een duurzamere en innovatievere bezoekerseconomie. Ook noemde Baaij een door NBTC (Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen) gepubliceerd perspectief 2030. 

Integraal beleid

Onder de strakke leiding van Marjolijn van der Jagt volgde het debat aan de hand van vijf stellingen. Daarvan wees de derde op de noodzaak van een integrale aanpak. ‘’Nu zijn recreatie en toerisme twee aparte portefeuilles, terwijl het twee kanten zijn van dezelfde medaille,’’ stelde Baaij al eerder.
Hij voegde daaraan toe dat de focus moet liggen op gebieden met toegevoegde waarden. Daarnaast moet de Provincie zich richten op partijen dieniet of minder goed zonder haar hulp kunnen.  

Onderzoek data duurzaam toerisme en recreatie in Zuid-Holland

Een volgende stelling betrof data. Baaij wees in zijn speech al op de noodzaak van meer en sneller onderzoek. Als voorbeeld noemde hij Dordrecht.  ‘’Vlaamse dagtoeristen zijn voor Dordrecht een belangrijke doelgroep. En er komen er veel. Maar niemand weet hoeveel omdat er in Nederland geen onderzoek naar wordt gedaan.’’
De Partij voor de Dieren haakte daarop in. ‘’Wat willen we exact weten en wat gaan we daarmee doen? Voor het antwoord op deze vraag moeten we met alle betrokkenen praten.’’
Als aandachtspunt noemde D66 het monitoren op o.a. leefomgeving en cultuur plus belevingswaarden. Partij voor de Dieren wil zich daarbij vooral hard maken voor de natuur. Baaij wees hen daarbij erop om daarbij vooral de ontwikkeling van steden niet over te slaan. 

Buitenruimte

Volgens PRET moet de Provincie een actieve rol spelen bij het faciliteren van mogelijkheden voor fietsen, wandelen en varen. Ook dient ze deze te stimuleren bij haar beleid inzake duurzaam toerisme en recreatie in Zuid-Holland. 
Tijmen Lamers van Groen Links onderschreef deze stelling. ‘’Wij hebben aandacht voor deze zaak ook met het oog op toekomstige generaties. Daarbij richten we ons ook op toegankelijkheid voor iedereen. ’’
Thea Both van het CDA wees op het belang van een brede toepassing. ‘’We hebben meer dan genoeg buitenruimte.’’ Daarbij wil Lamers zich vooral richten op agrotoerisme. ‘’We moeten duurzaam van elkaar leren en ermee bekend raken.’’     

Angelique Schipper vroeg aandacht voor het Hollands Historisch Festival in Den Haag
Angelique Schipper vroeg aandacht voor het Hollands Historisch Festival in Den Haag

Bevoorrecht

Volgens Baaij bevoorrechten Provinciale Staten kleinschaligere projecten met elementen van agrotoerisme of natuur. Kortom: bij duurzaam toerisme en recreatie in Zuid-Holland zijn steden een beetje het stiefkindje.
Baaij pleitte ervoor om bij beperkte middelen deze te besteden aan   structuurversterking. ‘’Stimuleer en -vooral- faciliteer bovenlokale en bovenregionale samenwerking. Dat hoeft overigens niet per se alleen via subsidie, dat kan ook op andere manieren.’’

Mobiliteit en bereikbaarheid

De laatste stelling betrof het bereikbaar houden van zand, zee  en duinen. Baaij drong er in zjn speech al aan op het verbeteren van mobiliteit en bereikbaarheid. Daarbij noemde hij met name de Waterbus.   
Ewald Kegel (FvD) meende dat de overheid zich daarbij bescheiden moet opstellen. ‘’Wel moeten ze duurzame recreatie en toerisme in Zuid-Holland promoten en begeleiden. Verder dienen ze te zorgen voor goed openbaar vervoer.’’ Vanuit de VVD wordt gesteld dat niet de provincie maar vervoerbedrijven buslijnen schrappen. Vooral dat laatste leidde tot vraagtekens bij Boudewijn Leeuwenburgh, voorzitter PRET.
De Provincie maakt het bestek voor de aanbesteding van het OV. Daarbij stelt ze ook de voorwaarden voor de OV bedrijven.
De Provincie heeft daarin geen eisen opgenomen voor bereikbaarheid van recreatiegebieden als strand, duinen en natuurgebieden. Alleen bereikbaarheid van enkele zeer grote attracties als Keukenhof is opgenomen
.’’

Leuk om te doen tijdens deze Hollandia Netwerk Bijeenkomst. De workshop Slim innoveren in tijden van crisis. Georganiseerd door het Erasmus Centrum voor Entrepeneurship en de Haagse Hogeschool.
Leuk om te doen tijdens deze Hollandia Netwerk Bijeenkomst. De workshop Slim innoveren in tijden van crisis. Georganiseerd door het Erasmus Centrum voor Entrepeneurship en de Haagse Hogeschool.

Deelnemers debat Duurzaam Toerisme en Recreatie in Zuid-Holland

Wist je dat?

Wist je dat het Erasmus Centrum voor Entrepeneurship en de Haagse Hogeschool samen een cursus organiseren? Na een geslaagde pilot met tien ondernemers in de tuinbouw willen ze nu een groep in de sector recreatie en toerisme verder op weg helpen. De Provincie betaalt de cursus en de ondernemers tijd.

Neem voor meer informatie contact op met Hollandianetwerk@rijnland-info.nl  

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *